vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

masterplan mca

De bestaande voorzieningen van het Medisch Centrum Alkmaar op de locatie Alkmaarderhout zijn aan vernieuwing toe. Omdat renovatie struc­turele nieuwbouw voor langere tijd onmogelijk maakt en nieuwbouw in één keer financieel niet haalbaar is, heeft de organisatie gekozen voor gefaseerde nieuwbouw op een locatie in Heerhugowaard. Het consortium +ACDC met daarin architectenbureau cepezed, de ingenieursbureaus Deerns en ABT alsmede adviesbureau Cure+Care con­sultancy verzorgen het total design voor een Regionaal Topklinisch Interventie Centrum (RTIC) van zo’n 45.000 m2 dat gericht is op acute zorg, behandeling, verblijf en klinische diagnostiek. De oplevering is reeds gepland voor eind 2015, wat een hoge snelheid van proces en uitvoering noodzakelijk maakt.

In fase 2 zal tot 2025 het RTIC uitgebreid worden met een Regionaal Topklinisch Diagnostiek en Behandelcentrum (RTDB), waarin klinisch verblijf, poliklinieken, behandeling en diagnostiek, radiotherapie, nucleaire geneeskunde, kantoor en opleiding en algemeen ondersteunende voorzieningen worden opgenomen. Ook worden in deze fase andere al dan niet ziekenhuis gerelateerde functies op het terrein geplaatst.

De uitgangspunten voor deze masterplanstudie zijn samen met het MCA geformuleerd. Het RTIC en het RTDB moeten zowel functioneel als zorginhoudelijk één samenhangend geheel vormen. Wanneer welke functie op het terrein wordt geplaatst, is vooralsnog lastig in te schatten. Hiervoor is er een optimaal flexibel masterplan ontworpen, waarin in de tijd nog veel verschillende keuzes gemaakt kunnen worden. Verder is er in dit masterplan gestreefd naar heldere structuur, een aangename beleving met veel uitzicht, daglicht, schaaldifferentiatie en een prettig klimaat.

Stedenbouwkundig is het terrein opgedeeld in 3 zones. Zone 1 ligt aan de westtangent waarin het RTIC en het RTDB worden gepositioneerd. In deze zones zijn de gebouwen ontworpen in 1 generieke drager. Zij vormen samen 1 front, waarbij het gebouw te betreden is via meerdere entrees. Zone 2 is de parkeerzone. Er kan geparkeerd worden op maaiveld en in fase 2 ook op een enkellaags parkeerdek. Binnen van tevoren vastgestelde rooilijnen kunnen in deze zone ook andere functies geplaatst worden. Wanneer hiervoor gekozen wordt zal het parkeren in meerdere lagen plaats vinden. De gebouwen in de parkeerzone zijn zo gepositioneerd dat er voldoende daglichttoetreding is binnen en tussen de verschillende gebouwen. In de spoorzone, zone 3, kunnen kleinschaliger functies geplaatst worden die meer vrijheid in stedenbouwkundige zin kunnen krijgen.

De verschillende stromen van ziekenhuisgebruikers worden op het terrein zo vroeg mogelijk van elkaar gescheiden. Om dit mogelijk te maken wordt het terrein ontsloten via een rotonde. Vrachtverkeer wordt zo vroeg mogelijk gescheiden van de andere stromen. De overige gebruikersstromen maken gebruik van een centrale verkeersroute. Bezoekers hebben een geheel eigen afslag en route op het terrein. De enige route die in de loop van de tijd wijzigt, is de busroute; zodra het RTDB een eigen hoofdentree heeft, zal de bus voor langs het gebouw rijden, zodat beide hoofentrees een eigen bushalte krijgen.

De basis voor het landschappelijk concept is een bewerking van de oude polderverkaveling. Buro Lubbers (landschapsarchitectuur & stedelijk ontwerp) geeft met deze verkaveling in stroken richting en ritme aan het nieuwe landschap op het terrein. Op het terrein wordt gestreefd naar een eigen biotoop, het beperken van omgevingsinvloeden, het bevorderen van soortenrijkdom en een onderhoudsarm landschap.

heerhugowaard / nederland

opdrachtgever
rtic

vorige pagina
volgende pagina